СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ В ИБЕИ - БАН

Градина: Варна
Категория: Наука, Опазване
Дата на публикуване: 30.04.2014 г.

 

На 24 и 25 април  2014г. в ИБЕИ - БАН София се проведе “Семинар по екология 2014 г”. В семинара учавства служител на Университетска ботаническа градина Екопарк – Варна с постер на тема: “Ex Situ консервация на растения с природозащитен статус от флората на България  на територията на Университетска ботаническа градина Екопарк – Варна “.  

Представяме част  съдържанието на постера:
Описани и картирани са находищата на консервационно значими растителни видове на територията на Университетска ботаническа градина Екопарк - Варна. На всички видове с природозащитен статус е направен богат снимков материал.
От направенот проучване се установи, че на територията на Университетска ботаническа градниа Екопарк Варна има 45 растителни вида с природозащитен статус.

Разпределение на таксоните по категории е както следва: 1 балкански ендемит, 23 вида включени в Червената книга на Република България, 8 от които в категория „рядък”, 14 – „застрашен”  и 1 вид категория „изчезнал”; 34 вида са защитени от Закона за биолгичното разнообразие; 1 вид е включен в Европейски списък на редките, застрашените и ендемични растения; 5 вида са обект на Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, 2 вида са включени в Червена книга на Черно море, 10 вида са реликтни  – от които 9 терциерни и 1 глациален.

По-голяма част от защитените растения са интрудоцирани на територията на ботаническата градина. Естетственно запазените местообитания, определя  наличието на автохтонни раститения с консервационно значение.

Една малка част от растенията с прородозащитен статус на територията на Университетска ботаническа градина Варна:

alt

alt

alt

alt

alt

alt