Историческо проучване

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ЛЯТНАТА РЕЗИДЕНЦИЯ НА РУМЪНСКАТА КРАЛИЦА МАРИЯ КРАЙ ГР. БАЛЧИК
 
Авторски колектив: Университетски Ботанически градини
 
Изследването разкрива автентичността на бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария в град Балчик. Представена е информация относно сградите, инфраструктурните съоръжения, градините и видовия състав на растителността, както и за личностите, свързани със създаването на резиденцията. Необходимостта от изследването се определя от липсата на достоверна и конкретна информация към този момент, относно автентичността на обекта.
Тази разработка е нужната основа за извършване на дейностите по консервация, реставрация и адаптация на културната ценност, в контекста на рефункционализацията на обекта. Изследвани са залегналите в Хартата от Флоренция компоненти, които определят архитектурната композиция на една историческа градина – план и топография, растителност, структурни и декоративни характеристики и водни ефекти. Направени са изводи, съобразени с критериите за оценка на недвижими културни ценности (НКЦ). Събраната и анализирана информация дава възможност за идентификацията на обекта като първа крачка към опазването на НКЦ.
Архитектурно - парков комплекс (АПК) „Двореца“ - Балчик е групов архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парковото изкуство с категория „национално значение“, обявен през 2002 г. (Заповед № РД 09-128 от 2002 г. на МК). Въпреки статута на обекта, след проучването на наличните изследвания за бившата лятна резиденция на румънската кралица в гр. Балчик, установихме оскъдна, неясна и противоречива информация относно автентичността на комплекса и в частност на парковата му част. Липсата на достоверна информация възпрепятства адекватното опазване, експониране и устойчиво ползване на културната ценност. Дейностите, които се прилагат във връзка с опазването на един исторически парк са формулирани в Хартата от Флоренция за съхраняване на историческите градини и паркове (Charte de Florence, 1981) и включват поддържане, консервация и реставрация. В Хартата изрично е упоменато, че горните дейности по опазване трябва да бъдат „научнообосновани” и трябва да се базират на „несъмнени доказателства” (ICOMOS-IFLA 1981, accession №7471)
Целта на изследването е да бъде разкрита автентичността на комплекса и по-конкретно на парковата му част. Проучването цели да послужи като основа за следващи разработки, във връзка с идентифицирането на културната ценност и установяването на степента на съхраненост на оригиналната субстанция, изграждаща структурата на обекта, както и на автентичния му облик.
 
Направеното изследване е най-подробната разработка към момента, предоставяща информация за автентичността на комплекса, която се основава на достоверни източници и е анализирана съобразно описаната методология.
Този труд е липсващата основа, върху която следва да се градят проучванията за периода на развитие след 1948 г. Изложените в изследването разкрития относно автентичността, предстоящите проучвания и резултатите от тях ще послужат за извършване на дейностите по опазване и устойчиво ползване – консервация, реставрация, реконструкция и адаптация на архитектурно-парковия комплекс. По този начин може да се сформира научно-обоснована концепция за управление на обекта и ситуирането му в балканското културно пространство.
 
Цялото проучване е достъпно тук.