HEI PLADI

Higher Education Innovation in Plant Diversity (HEI PLADI): flexible learning paths for emerging labour market
Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда

HEI PLADI е тригодишен проект, подкрепен по програмата Еразъм+. Координатор на проекта е Университета в Молизе, Италия. Участници в него са още: Университета в Каляри, Италия, Университета на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморски агрономически институт Ханя, Гърция, Университета на Лисабон, Португалия, както и Университетски Ботанически градини, България.
Програмата Еразъм+ подкрепя транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа. Цел на настоящия проект е постигане на подкрепа за прилагането на реформите в съответствие с приоритетните области за 2011 г. на ЕС Модернизация на социалната програма; допринасяне за развитието на умения и квалификация в европейското пространство; повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата подготовка и работата с младите хора на различни нива.
Проектът HEI PLADI работи за подобряване мобилността и предоставяне на повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие.
Екипи от преподаватели и специалисти от 7-те институции, включени в проекта разработват виртуални курсове по темите:
  • Таксономия на растенията
  • Съвременни методи при таксономия на растенията
  • In situ и ex situ опазване на растенията
  • Управление на ботанически градини
  • Географски информационни системи (ГИС)
Първата целева група на проекта ще бъде студенти, привлечени от гъвкавата образователна пътека, включваща курсове за електронно обучение и/или планирани практически дейности, които са свързани с физическа мобилност. Двадесет студента и докторанта ще бъдат подкрепени от проекта за практическите занимания, а по-голям брой - ще се възползват от електронната форма на обучение. В проекта се разработват интелектуални продукти, които ще бъдат на разположение в платформа за електронно обучение, не само за студентите, но и за хора на местно, регионално, национално и международно ниво като преподаватели, техници и лаборанти, кустуси, работещите в семенни банки, ботанически градини, и т.н.
Чрез интердисциплинарно сътрудничество между висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации, проектът изгражда стратегическо партньорство в ЕС. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот.
За допълнителна информация, моля, следете сайта на HEI PLADI.