Asparagaceae (Семейство Аспарагусови)

Семейство Аспарагусови наброява 153 рода и 2 480 вида, разпространени в цял свят, с изключение на полярните ширини. За родина на 29 рода и 769 вида, от общо представителите на семейството, се счита Южна Африка.
Аспарагусови се характеризират с белези близки до тези, описващи семейство Лилиеви (Liliaceae). Малките по размер цветове имат същото устройство, както и тези на Лилиевите, а именно прост прицветник с 6 листчета, 6 тичинки и плодник. От него се развива плодът с няколко големи семена. За разлика от Лилиевите, Аспарагусови не образуват луковици. За тях са характерни хоризонтални коренища, от които излизат фотосинтезиращи разклонения. При много (но не при всички) Аспарагусови, зелени листа липсват. Фотосинтезата се осъществява от удебелени клонки, разположени в пазвите на малки люсповидни листа. При аспарагуса (род Asparagus L.) тези клонки са съвсем малки, а при някои други родове от семейството те са толкова големи, че може да се сбъркат с листа. Срещат се и представители на семейството, които се отличават с големи плоски фотосинтезиращи клонки.