Растителни колекции

Настоящата класификация представя основна информация за растителни видове и семейства, отглеждани на територията на Университетска Ботаническа градина – София. Тук можете да се информирате, както за наименованията и морфологичните белези на местни и чуждестранни растения, така и за техния произход, разпространение, използване и опазване.

Подбраните илюстрации и любопитни факти имат за цел да провокират (задълбочат) интереса ви към ботаниката и знанията за растенията.

Растителната колекция на Университетска Ботаническа градина – София е постоянно нарастващ ресурс, ето защо не забравяйте да проверявате за нова информация.


Acanthaceae (Семейство Акантови)

Семейство Акантови са двусемеделни, цветни растения. Представителите на семейството са приблизително 250 рода и над 2500 вида. Най-често са тревисти, полухрасти, храсти и рядко малки дървета. Сред тях могат да се срещнат лиани, ксерофити и блатни растения. Някои представители притежават ярки пъстри листа (род Хипоестес – ... [още]

Aceraceae (Семейство Яворови, Кленови)

Представителите на семейство Яворови са листопадни дървета или храсти със срещуположни прости или сложни листа. Цветовете - двуполови и рядко еднополови, еднодомно или двудомно разположени, събрани в съцветия. Плодът е суха двукрилка, като ъгълът между крилата е характерен белег за отделните видове. От двата рода, спадащи към ... [още]

Adiantaceae (Семейство Адиантови; Венеринкосъмови)

Adiantaceae e семейство папратови растения, спадащо към отдел Pteridales. Към семейството се включват и видовете, по-рано обединени, в семейство Vittariaceae. Представител на семейството е видът Adiantum capillus-veneris L. (Венерин косъм). Записан в Червената книга на България, като критично застрашен от изчезване вид. Представлява ... [още]

Aizoaceae (Семейство Аизонови, Живи камъчета)

Семейството представлява 135 рода и около 1900 вида  двусемеделни  листови сукулентни растения. Включва разнообразие от видове и форми, разпространени в пустинните и каменисти  местности на Америка, Африка, Австралия и Азия.   Широко разпространение са получили някои сортове на семейство Аизонови като Delosperma ... [още]

Alliaceae (Семейство Лукови)

Семейство Alliaceae са предимно тревисти едносемеделни многогодишни растения. Те са част от разред Asparagales.  В миналото, а от някои ботаници и до сега, растенията от това семейство често са причислявани към сем. Liliaceae. Напоследък се приема схващането, че Alliaceae всъщност е подсемейство на Amaryllidaceae към клас ... [още]

Aloaceae (Семейство Алоеви)

Семейство Алоеви включва 7 рода и приблизително 450 вида, сукулентни растения. С най-голямо разнообразие на представители се отличава региона на Централна и Южна Африка. Най-богат на видове, в семейството род, е род Алое (Aloe). Включва около 180 вида, главно разпространени в Южна Африка. Представляват многогодишни тревисти, ... [още]

Amaranthaceae (Семейство Щирови)

Семейството наброява около 160 рода и 2400 вида. Повечето от тези видове са тревисти растения или полухрасти, много малко от тях са дървета и лиани. Разпространението на представителите е предимно в субтропичните и тропичните региони, въпреки че много от видовете издържат и в условията на умерения климат. Листата са последователни ... [още]

Amaryllidaceae (Семейство Кокичеви)

Кокичеви е семейство покритосеменни растения от многогодишни, едносемеделни, тревисти растения. Семейството е представено от 60 родa и 900 вида. Кокичеви са луковични растения с приосновни, линейни листа. Цветовете са двуполови, правилни, събрани в сенниковидни съцветия. Често са с приятен аромат, различна големина и много ... [още]

Anacardiaceae (Семейство Смрадликови)

Видовете към това семейство са вечнозелени или листопадни дървета и храсти. Листата им са прости или сложни. Цветовете са еднополови или двуполови, 3-5 делни, чашелистчетата сраснали в основата си, венчелистчетата свободни, тичинките 5 или 10. Плодът е костилков или орехче. Растенията са ветроопрашващи или насекомоопрашващи. ... [още]

Apocynaceae (Семейство Олеандрови)

Олеандрови (още наричани Тойнови) са семейство покритосеменни растения, включващо билки, храсти, дървета и лиани. Семейството наброява около 1500 вида, отделени в 424 рода. Много от дървесните видове в семейството са характерни за тропическите дъждовни гори, но повечето са разпространени в тропиците и субтропиците. В умерените ... [още]

Aquifoliaceae (Семейство Джелови)

Към семейство Джелови принадлежат около 400 вида цъфтящи растения. Почти всички видове от това семейство спадат към един род - Ilex. По-голямата част са вечнозелени храсти или дървета въпреки, че се срещат и листопадни видове. Счита се, че семейството на джеловите произхожда от Северна Америка и Европа, като днес се срещат представители ... [още]

Araceae (Семейство Змиярникови)

Змиярникови е семейство покритосеменни растения. Включва над 100 рода и повече от 3700 вида, с най-голямо разнообразие в тропичните области на Америка. Представляват многогодишни тревисти растенията, предимно дървовидни, лиани или епифити, по-рядко водни. Листата са последователни, с дръжка. Петурата е едро перфорирана, рядко ... [още]

Araliaceae (Семейство Бръшлянови)

Семейство Бръшлянови включва 43 рода и над 1450 вида. Представляват увивни или пълзящи храсти с въздушни корени и прости, цели или наделени на 3-5 дяла, кожести, вечнозелени листа. Цветовете са правилни, двуполови, събрани в сенниковидни или гроздовидни съцветия. Чашката и венчето са съставени от 5 жълтозелени листчета; тичинките ... [още]

Araucariaceae (Семейство Араукариеви)

Араукариеви е семейство иглолистни растения, включващо три рода и 41 вида, съществуващи в наши дни. Араукариевите са имали най-голямо разнообразие на видове през Юра и Креда, когато са били разпространени по целия свят. В края на Креда, приблизително по времето, когато изчезват динозаврите, те също изчезват от Северното полукълбо. ... [още]

Arecaceae (Семейство Палмови)

Палмовите са семейство едносемеделни растения, което се състои от около 210 рода и 3000 вида. Трудно е да се посочат по-точни цифри поради научните корекции в систематичната класификация, както и поради попълването с новооткрити, неизвестни досега видове. Родовете и видовете се разграничават предимно чрез установяване на външни ... [още]

Asclepiadaceae (Семейство Устрелови)

Съвременните класификации на растенията, причисляват семейство Asclepiadaceae, като подсемейство на Apocynaceae. Asclepiadaceae е семейство представено от тропични и субтропични храсти, полухрасти, треви, рядко дървета, с изправени или увивни стъбла. Най-много видове се срещат в Африка. Листата им са прости, срещуположни, без ... [още]

Asparagaceae (Семейство Агавови)

Агавови или Столетникови е семейство покритосеменни растения от разред Asparagales. Включва около 550 вида обединени в 18 рода, главно сухолюбиви растения, разпространени в тропичните, субтропичните и топлите умерени области на света. Към семейството принадлежат предимно растения с много добре развити коренище или ствол. Агавови ... [още]

Asparagaceae (Семейство Аспарагусови)

Семейство Аспарагусови наброява 153 рода и 2 480 вида, разпространени в цял свят, с изключение на полярните ширини. За родина на 29 рода и 769 вида, от общо представителите на семейството, се счита Южна Африка. Аспарагусови се характеризират с белези близки до тези, описващи семейство Лилиеви (Liliaceae). Малките по размер ... [още]

Aspleniaceae (Семейство Изтравничеви)

Aspleniaceae са семейство многогодишни тревисти папрати. По настоящем се смята, че към семейството принадлежат един род (Asplenium) и около 28 вида. Разпространението на представителите е космополитно. Стъблата са изправени или почти изправени, рядко са дълги пълзящи, люспести, радиално симетрични или дорзовентрални. Листата ... [още]

Asteraceae / Compositae (Семейство Сложноцветни)

Семейството включва  приблизително 1 620 рода, 23 000 вида и  12 подсемейства. Сложноцветните представляват едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти или дървета. Листата са разположени най-често последователно, но може и срещуположно или в розетка. Характерно за семейството е съцветието, ... [още]

Begoniaceae (Семейство Бегониеви)

Семейството наброява около 1400 вида едногодишни и многогодишни цветни растения. Те биват тревисти, полухрастовидни и ниски храсти, естествено разпространени в тропичните и субтропични райони на Америка, Африка, Югоизточна Азия, остров Мадагаскар и др. Семейство Бегониеви носи името на губернатора на о. Хаити и известен френски ... [още]

Berberidaceae (Семейство Киселтрънови)

Храсти, полухрасти или тревисти растения. Листата разположени последователно или в приосновна розетка, прости или сложно наделени, често бодливо назъбени. Цветовете двуполови, правилни, еднични или събрани в съцветия. Околоцветните листчета 6-12, разположени обикновено в 4 кръга, свободни, в пъпките се припокриват керемидообразно. ... [още]

Betulaceae (Семейство Брезови)

Към семейство Брезови се причисляват листопадни дървета и храсти с прости и последователно разположени листа. Цветовете са еднополови, еднодомно разположени. Събрани са в дихазии (при този тип съцветия върху главната ос под първия цвят се залагат две оси, завършващи с цвят), които най-често са групирани в реси. Плодът е орехче, ... [още]

Bignoniaceae (Семейство Бигнониеви)

Представителите на семейство Bignoniaceae са предимно тропически дървета или храсти, включващи около 113 рода и 800 вида. Обикновено листата са срещуположни и големи, без прилистници. Цветовете са двуполови и зигоморфни. Чашелистчетата и венчелистчетата са 5 делни. Венчето понякога е двуусто. Броя на тичинките най-често е 4, ... [още]

Blechnaceae (Семейство Блехнацеа)

Blechnaceae е семейство папратови растения, представено от 2 до 9 рода и между 240-260 вида растения. Семейството принадлежи към отдел Polypodiales, клас Polypodiopsida. Повечето от тях се развиват върху земната повърхност, други са катерливи растения (като тези от род Stenochlaena J.Sm.). Папратите от това семейство притежават ... [още]

Bombacaceae (Семейство Бомбаксови)

Семейство Bombacaceae включва 30 рода с около 250 вида широколистни или вечнозелени тропически дървета. Листата при по-голяма част от видовете са прости, а цветовете обикновено са правилни (актиноморфни) и двуполови. Цветовете обикновено са краткотрайни (съществуват само за едно денонощие). Плодът е най-често кутийка. Бомбаксови ... [още]

Boraginaceae (Семейство Грапаволистни)

Грапаволистни е семейство покритосеменни растения, космополитно разпространени, с най-голям брой в Средиземноморието. Представляват едногодишни или многогодишни, предимно тревисти растения, покрити с груби, бодливо-грапави власинки (оттам идва и името им). Листата са прости, целокрайни, без прилистници, последователно разположени. ... [още]

Brassicaceae (Семейство Кръстоцветни)

Кръстоцветни е семейство покритосеменни растения, включващо 380 родa и около 3000 вида. Те са предимно тревисти растения и растат в райони с различна надморска височина. Преобладават видове, които са приспособени към сухи и засушливи местообитания. Листата са последователни и без прилистници. Цветовете са двуполови, правилни, ... [още]

Bromeliaceae (Семейство Бромелиеви)

Бромелиеви е семейство от около 3170 вида многогодишни, едносемеделни растения, които са разпространени предимно в тропичните зони на Америка и западна Африка. Бромелиите са най-вече епифити (организми, които живеят прикрепени за живо растение). Има обаче и наземни видове, а както и сукулентни растения, разпространени в по - ... [още]

Buxaceae (Семейство Чемширови)

Buxaceae е малко семейство, състоящо се от четири или пет рода и около 90-120 вида растения. Те са вечнозелени храсти и малки дървета разпространени в Северното полукълбо, като се срещат и на територията на Андите в Южна Америка, остров Мадагаскар – Южна Африка и Югоизточна Азия. Широко използван в България, като декоративен ... [още]

Cactaceae (Семейство Кактусови)

Кактус се наричат всички представители на семейството от покритосеменни растения Кактусови (Cactaceae). Семейството е много богато на родове и видове (повече от 120 рода с над 2400 вида). Визуално кактусите се отличават значително от другите растения. Това е така поради факта, че те са приспособени към живот в пустинните и ... [още]

Calycanthaceae (Семейство Каликантови)

В това семейство са включени листопадни и вечнозелени храсти със срещуположно разположени прости листа. Цветовете са ароматни, двуполови, единични, с венчевиден околоцветник, обагрени от бяло до червено. На височина растението достига от 2 до 4 метра. Семейството е придставено от 3 рода и 10 вида, естествено растящи при топъл ... [още]

Caprifoliaceae (Семейство Луличкови)

Caprifoliaceae е семейство покритосеменни растения, включва около 25 рода храсти и лиани, по-рядко тревисти растения, разпространени по целия свят с изключение на тропическите области на Африка и с най-голяма концентрация в източните части на Северна Америка и Азия. Листата са прости или сложни, срещуположни. Цветовете са двуполови, ... [още]

Caricaceae (Семейство Папаеви)

Семейство Папаеви са тропични и субтропични, ниски еднодомни или двудомни дървета и храсти, разпространени в Америка и Африка. Растения, при които някои клонки са с бодли. Листата са прости, палматен тип. Цветовете са еднополови или двуполови, в аксиларни, цимозни, гроздовидни или метличести съцветия. Плодовете са едри, сочни, ... [още]

Celastraceae (Семейство Чашкодрянови)

Чашкодрянови е семейство покритосеменни растения от разред Celastrales. То включва около 100 рода и 1300 вида лиани, храсти и малки дървета, повечето от които се срещат в тропическите области.

Commelinaceae (Семейство Комелинови)

Commelinaceae е най-многобройното от петте семейства, принадлежащи към разред Commelinales. Тук се включват около 700 вида в 50 рода. Разпространени предимно в тропичните области. Много от представителите на семейството са тревисти растения, отглеждани с декоративни цели. Стъблата им обикновено са добре развити, често с подуване ... [още]

Convallariaceae (Семейство Конвалариацеа - Момини сълзи)

Представителите на семейството са разпространени главно в Северното полусълбо. Конвалариацеа обединява многогодишни, коренищни тревисти растения. Характеризират се с прости, целокрайни, продълговато яйцевидни листа. Цветовете са двуполови, в цимозни (връхни) съцветия. Опрашването е предимно ентомофилно (чрез насекоми). Плодът ... [още]

Cornaceae (Семейство Дрянови)

Дрянови (Cornaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Cornales. Включва главно храсти и дървета, разпространени главно в умерения пояс на Северното полукълбо. Семейството съставлява приблизително 110 вида. Листата най-често са прости и срещуположно разположени върху стъблото. Цветовете по-често събрани, 4-5 делни. ... [още]

Crassulaceae (Семейство Дебелецови)

Дебелецови (Crassulaceae) е семейство двусемеделни растения, което включва около 1400 вида, разпространени по целия свят с изключение на Австралия, като са най-типични за Северното полукълбо и Южна Африка. Листата са месести, прости, без прилистници. Цветовете са правилни, двуполови, в съцветие грозд, метлица или щит. Опрашват ... [още]

Cupressaceae (Семейство Кипарисови)

Представителите на семейство Кипарисови са вечнозелени еднодомни или двудомни дървета или храсти разпространени в целия свят (класифицирани в 27 - 30 рода). Листата са срещуположно или прешленовидно разположени. Те са люсповидни или игловидни. Шишарките са дребни, а люспите им са получени от почти пълното срастване на покривните ... [още]

Cycadaceae (Сагови палми)

Cycadaceae са голосеменни растения, представители на съществували през Мезозойската ера фосилни форми. Саговите палми са едни от първите преселници на сушата, обусловено от начина им на размножаване – процес независим от водата. След бурно развитие в края на Палеозоя и Мезозоя, масово измиране на цикадовите е имало през ... [още]

Cyperaceae (Семейство Острицови)

Острицови е семейство покритосеменни растения от разред Poales. Включва около 120 рода с близо 5600 вида, разпространени в целия свят с най-голяма концентрация в тропическите области на Африка и Южна Америка. Към семейството принадлежат многогодишни или едногодишни тревисти растения. С триръбесто, рядко цилиндрично, плътно, ... [още]

Davalliaceae (Семейство Давалиацеа)

Давалиацеа са папратови растения спадащи към разред Polypodiales. Представителите на семейството са близкородствени с по-многочисленото Polypodiaceae, като имат сходни морфологични белези с тях. Давалиацеа произхождат от тропическите и субтропически региони на Австралия, Азия и Африка. Представителите на се отличават с голяма ... [още]

Dryopteridaceae (Семейство Дриоптеридацеа)

Дриоптеридацеа е  семейство папрати в разред Polypodiales. Наброяват около 1700 вида и имат космополитно разпространение. Отличават се с едноклетъчно устройство на спорангия (орган за безполово размножаване). Представител на семейството е Мъжката папрат (Dryopteris filix-mas (L.) Schott). Представлява многогодишно тревисто ... [още]

Ebenaceae (Семейство Хумрови, Райскоябълкови)

Хумрови е семейство растения съставено от приблизително 500 вида. Състои се от ниски дървета и по-малко храсти. Листата са прости, последователни предимно кожести. Цветовете са най-често единични или в съцветия. Опрашването е  ентомофилно (при растения, които се опрашват от насекоми). Плодът е ягода. Голяма част от видовете ... [още]

Elaeagnaceae (Семейство Миризливовърбови)

Семейството на миризливовърбовите включва малки дървета и храсти. Разпространени са предимно в Северното полукълбо – в пределите на умерения климатичен пояс, също така се срещат и на юг в тропическа Азия и Австралия. Семейството е представено в 3 рода и 50 вида. Листата са прости елиптични или ланцетни, цветовете – ... [още]

Ericaceae (Семейство Пиренови)

Семейството е представено от 100 родa и около 3000 вида. Тук се отнасят храсти с последователни, прости, често вечнозелени, понякога игловидни листа, без прилистници. Цветовете са правилни, двуполови, единични или събрани в разнообразни съцветия. Чашелистчетата и венчелистчетата са по 4-5, сраснали. Броя на тичинките е два пъти ... [още]

Euphorbiaceae (Семейство Млечкови)

Семейство Млечкови се състои от 300 рода и приблизително 7500 вида растения. Произхождат от субтропиците на Африка, остров Мадагаскар и Америка. Това обширно семейство включва тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета. Цветовете са еднополови, правилни с двоен, прост или неразвит околоцветник. Тичинките са от 1 до около ... [още]

Fabaceae (Семейство Бобови)

Представителите на семейството Бобови са тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета, представени от около 730 рода и 19 400 вида. Цветовете са събрани в съцветия, рядко единични. Чашелистчетата са пет, сраснали в чашка. Венчелистчетата също са пет с различна големина. Горното, най-едро се нарича флагче. Двете странични, ... [още]

Fagaceae (Семейство Букови)

Представителите на семейство Букови в повечето случаи са дървета и по-малко храсти, вечнозелени или листопадни, с прости последователно разположени по клонките листа. Цветовете са еднополови, еднодомно разположени и събрани в женски и мъжки съцветия, като се опрашват от вятъра. Плодът е орех, поместен в разпукваща се или чашковидна ... [още]

Geraniaceae (Семейство Здравецови)

Здравецови е семейство покритосеменни растения, наброяващо около 800 вида, разделени в 7 до 10 рода. Представляват треви, рядко полухрасти и храсти. Листата са прости, цели или наделени, с прилистници. Цветовете са в цимозни (връхни) съцветия. Плодът е суха кутийка, разпукваща се на пет дяла, притежава механизми за разсейване, ... [още]

Gesneriaceae (Семейство Силиврякови)

Семейството наброява 150 рода и 3 200 вида цветни растения. Широко са разпространени в тропичните климатични зони. Близки са по морфология до видовете от семейство Scrophulariaceae, като са предимно тревисти, рядко дървета, храсти и лиани.  Листата им са цели и месести. Плодът е кутийка, носеща дребни семена с ендосперм. ... [още]

Ginkgoaceae (Семейство Гинкови)

Гинкови е семейство семенни растения, единствено в отдел Ginkgophyta. То включва само един съществуващ днес вид - Ginkgo biloba L., поради което често се нарича само с родовото наименование - Ginkgo. Представлява листопадно дърво с височина до 40 метра. Короната при младите индивиди е широко пирамидална с прешленовидно разположени ... [още]

Grossulariaceae (Семейство Касисови)

Към семейството принадлежат около 150 вида растения, разпространени повсеместно. Повечето от родовете с изключение на род Ribes, са възникнали главно или почти изцяло на територията на Южното полукълбо. Листа са последователни, прости, без прилистници. Цветовете са правилни, двуполови, в съцветие грозд. Плодът е ягода. За България ... [още]

Iridaceae (Семейство Перуникови)

Семейството е представено от 80 родa и 1800 вида. Представителите на семейството са широко разпространени. Към семейството принадлежат предимно многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти. Представителите му разполагат с коренище, рядко с грудколуковица или луковица. Листата са мечовидни или линейни. Цветовете са правилни ... [още]

Lamiaceae (Семейство Устноцветни)

Представителите на семейство Устноцветни са широко разпространени. Семейството включва 200 рода и около 3500 вида.  Срещат се в тропичните, субтропичните, умерените и хладните климатични зони. Растат и по крайбрежията на моретата и океаните, и в равнините и предпланините, достигат и високите планински пояси. Липсват само ... [още]

Lauraceae (Семейство Лаврови; Дафинови)

Лаврови или Дафинови е семейство многогодишни вечнозелени растения, включващо дървета и храсти. Семейството обхваща над 2000 вида, обединени в 54 рода. Разпространени са основно в тропическите региони на света, с най-много видове в Югоизточна Азия и Южна Америка.  Листата им са последователни или срещуположни без прилистници. ... [още]

Liliaceae (Семейство Кремови)

Кремови са семейство растения от клас Едносемеделни, представено от около 3700 вида, разпространени в целия свят. Те са многогодишни тревисти растения с коренище, луковица или грудколуковица, по-рядко полухрсти или лиани. Листата са разположени последователно при основата на стъблото или върху стъблото. По форма са линейни, ... [още]

Lythraceae (Семейство Блатиеви)

Към семейство Блатиеви спадат 31 рода и 620 вида храстовидни, дървесни и тревисти растения. Разпространени са в регионите с тропичен климат, където разнообразието от видове е по-голямо, като семейството е представено и в умерените климатични зони. От това семейство в някои райони на България вирее – Индийска лагерстромия ... [още]

Magnoliaceae (Семейство Магнолиеви)

Магнолиеви (Magnoliaceae) е семейство покритосеменни растения. Включва около 225 вида дървета и храсти, разделени в 7 рода и разпространение в източната част на Северна Америка, Мексико, Централна Америка, Антилските острови, тропическите области на Южна Америка, Южната и Източна Индия, Югоизточна и Източна Азия. Листата им ... [още]

Malvaceae (Семейство Слезови)

Слезови е семейство цъфтящи растения, включващо около 200 рода и 2300 вида. С по-голямо значение за нашата страна е видът Дървовидна ружа (Hibiscus syriacus L.). Представлява листопаден храст или ниско дърво с височина 2-5 метра. Листата са последователно разположени, яйцевидно ромбични, с клиновидна и целокрайна основа, дълги ... [още]

Marantaceae (Семейство Марантови)

Семейството се състои от 29 рода с 627 вида цветни растения, разпространени в тропичните райони на света. Най-голяма е концентрацията на представители в Америка, Африка (с разпространени седем родa) и в Азия (с разпространени шест рода).  Марантови се отличават със забележително красиви листа обагрени в ярко зелено или ... [още]

Melastomataceae (Семейство Меластомови)

Меластомови е семейство на двусемеделни цветни растения, разпространени в тропичните климатични зони. Представено е от 200 рода и около 4 500 вида едногодишни или многогодишни, треви, храсти или малки дървета.  Листата са прости, срещуположни с къса листна дръжка. Те притежават характерен белег за видовете от семейството, ... [още]

Moraceae (Семейство Черничеви)

Към семейство Черничеви се отнасят листопадни или вечнозелени дървета или храсти, често с млечен сок в различните си органи. Листата са разположени последователно или срещуположно. Те са цели или изрязани на дялове. Цветовете са еднополови, разположени еднодомно или двудомно и са събрани в съцветия. Семейството е изключително ... [още]

Musaceae (Семейство Бананови)

Бананови е семейство покритосеменни растения, което включва около 40 вида едри тревисти растения, разпространени в тропичните области на Африка и Азия. Бананите, род Musa L. са тревисти растения с мощна корнева система, късо, подземно стъбло и 6 - 20 листа. Листните влагалища образуват своеобразен ствол (псевдостъбло) над земята. ... [още]

Myrsinaceae (Семейство Мирсинови)

Мирсинови е семейство растения от разред Ericales. То включва 35 рода и около 1 000 вида растения. Видовете са широко разпространени от умерените до тропичните климатични зони, достигащи северните части на Европа, до Япония, Мексико, Флорида и Нова Зеландия, Южна Америка и Южна Африка.   Мирсинови са предимно дървета и ... [още]

Myrtaceae (Семейство Миртови)

Семейство Myrtaceae обединява дървета и храсти, широко разпространени в тропиците, субтропиците и умерените области на Австралия и Южна Америка. Включва около 150 рода и 3300 вида, голяма част от които вечнозелени. Листата най-често са прости, кожести, срещуположни, без прилистници. Цветовете са актиноморфни (правилни), често ... [още]

Nepenthaceae (Семейство Непентесови)

Семейство Непентесови са насекомоядни храстовидни и полухрастовидни лиани.  Разпростанени са в тропичните гори на о-в Мадагаскар, Шри-Ланка, Североизточна Индия, Югоизточна Азия, Нова Гвинея, Северна Австралия, Нова Каледония. С най-голямо разнообразие се отличават Борнео и Суматра (наличие на голям брой ендемити). Листа ... [още]

Nyctaginaceae (Семейство Никтагинови)

Семейството наброява около 33 рода и 290 вида цветни растения, естествено разпространени в тропичните и субтропичните области (най-голям брой видове в тропичните области на Америка). Представляват треви, храсти, по-рядко дървета и лиани. Листа им са срещуположни, без прилистници. Цветове са с ярко обагрени прицветници и чашка, ... [още]

Nymphaeaceae (Водни рози)

Водни рози (Nymphaeaceae) е семейство покритосеменни водни тревисти растения. Някои видове образуват мощни коренища, чрез които прекарват неблагоприятните периоди и се размножават. Листата са плаващи върху водната повърхност или потопени, разположени на дълги дръжки (при Водната роза - Nymphaea alba L. достигат до 5 метра дължина). ... [още]

Oleaceae (Семейство Маслинови)

Маслинови е семейство покритосеменни растения, което включва 24 рода и около 600 вида храсти и дървета, по-рядко лиани. Някои от тях образуват горски съобщества, други - обширни храсталаци, трети са съставна част на своеобразни съобщества, известни като тревисто храстови савани, а четвърти дори проникват в полупустините. Разпространени ... [още]

Orchidaceae (Семейство Салепови; Орхидеи)

Семейство Салепови е едно от най-многобройните в света, с описани 800 рода и 25 000 вида, растящи основно в тропиците. В България са установени само тревисти многогодишни растения, но в тропиците има епифити и лиани. Цветовете са неправилни, двуполови. Околоцветникът е съставен от шест околоцветни листчета, разположени в два ... [още]

Oxalidaceae (Семейство Киселичеви)

Сем. Oxalidaceae (Киселичеви), е малко семейство към което се числят 8 рода тревисти растения, храсти и малки дървета. По-голямата част от тях, с разновидност от около 900 вида, принадлежат към род Киселец (Oxalis L.). Членовете на това семейство, обикновено са с разделени листа, извършващи движения - на светлина са разперени, ... [още]

Pandanaceae (Семейство Панданови)

Панданови е семейство наброяващо 4 рода и над 900 вида дървета и храсти разпространени в трапичните и субтропични региони. Счита се, че произхождат от Западна Африка. Представителите, често погрешно са наричани палми, заради външни сходства с тези на семейство Палмови. Панданови представляват бързорастящи растения с добре оформени ... [още]

Passifloraceae (Семейство Страстноцветни)

Страстноцветни е семейство цветни растения, включващо 27 рода и около 350 вида. Представители са дървета, храсти, лияни, и увивни растения, разпространени основно в тропичните райони на света.   Род Пасифлора (Passiflora) произхожда от Северна Америка, Южна Америка и Австралия. Кам този род спадат над 500 вида пълзящи, ... [още]

Phormiaceae (Семейство Формиеви)

Семейството включва до 7 рода и около 36 вида, разпространени в тропичните и субтропичните райони от всички континенти, с изключение на Европа. Най-голямо разнообразие от представители има в Африка, Югоизточна Азия, Австралия, Нова Зеландия, островите в Тихия океан и Южна Америка. Само в Австралия се срещат 4 рода и 20 вида. В ... [още]

Pinaceae (Семейство Борови)

Видовете от семейство Борови са дървета, по-рядко храсти, по-голямата част от които са вечнозелени. Разпространени в умерените ширини на Северното полукълбо (от субарктичните до екваториалните области) или високо в планините, като образуват полярната и горната граница на гората. Наброяващи 220-250 вида, разделени в 11 рода, ... [още]

Piperaceae (Семейство Пиперови)

Piperaceae е голямо семейство растения, наброяващо около 3 600 вида, понастоящем разделени в пет рода. Представителите на семейството Piperaceae са многогодишни или едногодишни растения, предимно храсти, лиани, рядко дървета. Разпространени са основно в тропиците на Южна Америка и Източна Индия. Стъблата им са прости или разклонени. ... [още]

Pittosporaceae (Семейство Питоспорови)

Семейство Питоспорови обединява група от цветни растения от около 9-10 рода и 200 вида. Разпространени са от тропическите до умерените ширини. Представляват дървета или храсти, някои ресничести, понякога с бодли. Листата са прости, противоположни със закръглен или заострен връх на листната петура, рядко с назъбен ръб. Цветовете ... [още]

Poaceae (Семейство Житни)

Житните са семейство едносемеделни растения. Наброява около 600 рода и 10 000 вида, предимно тревисти растения, от които 181 рода и 941 вида с произход Южна Африка. Стъблата са тънки, кухи, цилиндрични, разделени на възли и междувъзлия. Разклоняват се в основата си близо до почвата. Листата са тънки, дълги, прости, с успоредно ... [още]

Podocarpaceae (Семейство Подокарпови)

Podocarpaceae е едно от най-големите семейства иглолистни растения с включени 19 рода и 140 вида. Срещат се в сенчести и влажни местообитания, предимно в Южното полукълбо. Малък брой Подокарпови са намерени в Индия и Източна Азия. Podocarpaceae са вечнозелени дървета, рядко храсти. Листа - от големи до по-малки на размер, яйцевидни ... [още]

Polypodiaceae (Семейство Полиподиеви; Сладки папрати)

Семейство Полиподиеви наброява над 60 рода и около 1000 вида папратови растения. По-голямата част от тях са епифити (организми, които живеят прикрепени за живо растение, но не паразитират от него). При това семейство органите за размнажаване - спорангиите са събрани в групи (сори) с различни размери. Те възникват от листната ... [още]

Pontederiaceae (Семейство Понтедериеви)

Pontederiaceae е причислено към разред Commelinales през 2003 г. Това семейство е образувано от хетеростилни водни растения, срещащи се в тропичните и субтропични райони на света. Хетеростилията, (приспособление за избягване на самоопрашването) е феномен наблюдаван при устройството на цвета на някои растения, който е бил изучен ... [още]

Portulacaceae (Семейство Тученицови)

Семейство Тученицови наброява около 20 рода и 500 вида, тревисти или храстовидни растения. Листата са цели, последователни или срещуположни, обикновено месести, с прилистник. Цветовете са единични или в съцветия, двуполови, с добре диференциран околоцветник, състоящ се от 2 свободни или базално сраснали чашелистчета и 4-6 сраснали ... [още]

Primulaceae (Семейство Игликови)

Семейството е представено от 28 родa и около 1000 вида. Разпространени са космополитно предимно в умерените ширини на Северното полукълбо. Игликови са многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са срещуположни, последователни или събрани в розетка, прости, целокрайни, често покрити с жлезисти власинки. Цветовете ... [още]

Pteridaceae (Семейство Птеридацеа)

Птеридацеа е семейство папратови растения от разред  Polypodiales. По-голямата част от представителите на семейството се развиват в пукнатините на  скали, а други виреят в почвата. Листата са почти винаги сложни, като по периферията, линейно се разполагат сорите.  Обикновено органите за безполово размножаване ... [още]

Ranunculaceae (Семейство Лютикови)

Към семейство Лютикови се отнасят тревисти и по-рядко храстови растения. Листата на Лютиковите могат да бъдат прости или по-рядко сложни, разположени последователно или срещуположно, прилистници липсват. Цветовете са двуполови, правилни или по-рядко неправилни, единични или събрани в съцветие грозд или метлица. Околоцветникът ... [още]

Rhamnaceae (Семейство Зърнастецови)

Представителите на семейство Зърнастецови са храсти или ниски, рядко по-високи, дървета и пълзящи растения. Представено е от около 50 – 60 рода и приблизително 890 – 900 вида. Зърнастецови имат широко световно разпространение, но са най-характерни за тропичните и субтропични райони на света. Листата са опадливи ... [още]

Rosaceae (Семейство Розоцветни)

Розоцветни е семейство двусемеделни растения, включващо 100 - 120 рода и над 3000 вида дървета, храсти, полухрасти, както и тревисти растения. Листата са последователни или срещуположни, прости или сложни, повечето имат прилистници. Цветовете са обикновено двуполови, единични или събрани в съцветия, правилни, с двоен, по-рядко ... [още]

Rubiaceae (Семейство Брошови)

Едногодишни, многогодишни тревисти растения, храсти или дървета. Семейството наброява 611 рода и около 13 000 вида, разпространени в най-голямо разнообразие в тропичните климатични зони на света. Характерно за видовете от семейството е, че листата им са разположени срещуположно, а много често в прешлени по няколко. Цветовете ... [още]

Ruscaceae (Семейство Рускусови)

Към семейството принадлежат 9 вида и 3 рода. Листата са малки или редуцирани. Растенията са еднодомни или двудомни. Плодникът на мъжките цветове е рудиментирал (закърнял), може да липсва. Цветовете са малки, правилни, 3-делни, циклични, събрани в гроздовидни съцветия. Броя на тичинките е 3 или 6, с околоцветник. Плодникът е ... [още]

Rutaceae (Семейство Седефчеви)

Представителите на семейството са листопадни или вечнозелени видове с прости или сложни листа, разположени най-често последователно, а по-рядко – срещуположно. Цветовете са различно устроени – двуполови, еднополови, двудомно или еднодомно разположени. Голяма част от видовете съдържат силно ароматни вещества в плодовете ... [още]

Salviniaceae (Семейство Салвиниацеа)

Семейство Салвиниацеа включва два рода – род Azolla Lam. и Salvinia Ség. Представителите на семейството са водни папратовидни растения. Произхождат от тропическите части на Южна Америка. Типичен представител е Водната лейка- Salvinia natans (L.) All., вид папратовидно растение  от семейство Salviniaceae. Тя ... [още]

Saxifragaceae (Семейство Каменоломкови)

Каменоломкови е семейство двусемеделни растения от разред Saxifragales. Включва около 460 вида, разпространени по целия свят с най-голяма концентрация в Източна Азия и Северна Америка. Листата са прости, последователно или срещуположно разположени. Цветовете са двуполови, рядко еднополови. Плодовете са ягоди или кутийки. В ... [още]

Scrophulariaceae (Семейство Живеничеви)

Живеничеви (Scrophulariaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Lamiales. Включва предимно тревисти растения, разпространени по целия свят, най-вече в умерения пояс. Цветовете са двуполови. Чашката е формирана от 5 срастнали чашелистчета. Венчето от пет срастнали венчелистчета, при някои двуустно. Често цветовете ... [още]

Solanaceae (Семейство Картофови)

Картофови е семейство покритосеменни растения, представено в повече от 2500 вида от около 90 рода в съвременната флора на земята с произход от Централна и Южна Америка. Голяма част са ядливи, а други — отровни, като някои имат както ядливи, така и токсични части. Цветовете обикновено са конични или фуниевидни с пет венчелистчета, ... [още]

Sterculiaceae (Семейство Стеркулиеви)

Семейство Стеркулиеви е представено от 70 рода и над 1500 вида растения, предимно дървета и храсти. Имат близко родство с Malvaceae и Tiliaceae. Листа им са прости, цели, последователни с рано опадливи прилистници. Плодът е ягодовиден или кутийка. Разпространени са в тропичните климатични райони на света.

Strelitziaceae (Семейство Стрелициеви)

Strelitziaceae е семейство едносемеделни цветни растения. Стрелициевите са сходни по външен вид с представителите на семейство Бананови (Musaceae). В някои класификации родове на Strelitziaceae са включени към семейство Musaceae, но като цяло се признават като отделно семейство в APG II система (за класификация на покритосеменните ... [още]

Taxaceae (Семейство Тисови)

Представителите на семейството са силно разклонени дребни дървета или храсти с игловидни или линейноланцетни листа. Листата на тисовите са вечнозелени, спирално разположени, с бледозелени или бели ивици от долната страна. Повечето видове са двудомни, по-рядко еднодомни. Генеративните органи са разположени пазвено. Мъжките шишарки ... [още]

Taxodiaceae (Семейство Таксодиеви)

Представителите на семейство Таксодиеви са вечнозелени или листопадни дървета с игловидни или люсповидни листа, разположени спирално, по рядко срещуположно по клонките. Генеративните органи са разположени еднодомно. Мъжките реси се появяват връхно или пазвено, а шишарките - връхно. Шишарковите люспи се получават от срастването ... [още]

Theaceae (Семейство Чаеви)

Чаеви е семейство растения, включващо около 1100 вида. Те са дървета и храсти с прости листа, като повечето са вечнозелени. По-голямата част от родовете се срещат само в Източна Азия, няколко в Южна и Централна Америка, три от тях в Африка. Най-голямо стопанско значение има чаят (Camellia sinensis).

Tiliaceae (Семейство Липови)

Към семейство Липови спадат 45 рода и около 700 вида, разпространени главно в тропичните и субтропичните области на света. Само родът Липа (Tilia L.) се е приспособил към районите с умерен и по-хладен климат. Липовите растения са предимно листопадни дървета и храсти. Растенията от семейството имат двуполови цветове с 5-делна ... [още]

Ulmaceae (Семейство Брястови)

Представителите на семейство Брястови са листопадни дървета с последователно разположени листа и еднополови или двуполови цветове, поединично разположени или събрани в съцветия. Плодът е крилато орехче или е костилков. Семейство Брястови е представено в 15 рода, в които са включени около 130 вида. Разпространени са в умерения, ... [още]

Urticaceae (Семейство Копривови)

Копривови е семейство покритосеменни растения, включващо около 2600 вида, обединени според различни класификации в 54 до 79 рода. Най-често са храсти или тревисти растения, въпреки че има и няколко дървовидни рода. Листата са последователни или срещуположни, с прилистници. Съцветието е цимозно (връхно). Цветовете са предимно ... [още]

Verbenaceae (Семейство Върбинкови)

Представителите на семейството са едногодишни и многогодишни билки, храсти и дървета. Семeйство Verbenaceae включва около 100 рода и 2600 вида, които често се характеризират с четириъгълни клонки и/или съдържание на ароматни етерични маса. Листата са срещуположни, прости, без прилистник. Цветовете са почти винаги двуполови и ... [още]

Vitaceae (Семейство Лозови)

Семейство Лозови е семейство двусемеделни, цъфтящи расения представено в 12 рода и 700 вида. Тук спадат лиановидни храсти, (по-рядко дървесни) и тревисти растения. Името на семейството произлиза от наименованието на рода Vitis – Лоза, отличаващ се с голямо стопанско значение, и по-конкретно – производство на грозде, ... [още]

Woodsiaceae (Семейство Лудсиацеа)

Woodsiaceae са семейство скални папрати, съдържащо 15 рода и около 700 вида. Семейството спада към разред  Polypodiales, в клас Polypodiopsida.  Включва три рода Cheilanthopsis L., Hymenocystis C.A.Mey, и Woodsia R.Br., папратови растения. Представителите на първите два споменати рода, са много сходни с Woodsia R.Br., ... [още]

Zamiaceae (Семейство Замиеви; Саговопалмови)

Zamiaceae e семейство растения принадлежащи към разред Cycadales, разделено в две подсемейства с 8 рода и 150 вида. Разпространени са в тропичните региони на Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. Външно наподобяват палми и дори папрати, но генетически нямат връзка с тези растения. Представителите на семейството са многогодишни, ... [още]

Zingiberaceae (Семейство Джинджифилови)

Семейството е представено от приблизително 25 рода и над 1000 вида. Разпространени са в тропичните области, като в Югоизточна Азия се срещат най-много видове. Към семейството принадлежат многогодишни растения най-вече с пълзящи хоризонтални или грудкови коренища. Листата са линейни или елипсовидни. Цветовете са двуполови, силно ... [още]