Melastomataceae (Семейство Меластомови)

Меластомови е семейство на двусемеделни цветни растения, разпространени в тропичните климатични зони. Представено е от 200 рода и около 4 500 вида едногодишни или многогодишни, треви, храсти или малки дървета. 
Листата са прости, срещуположни с къса листна дръжка. Те притежават характерен белег за видовете от семейството, а именно - дъговидно жилкуване на петурите. От листната дръжка на петурите навлизат няколко (от 3 до 7) еднакви жилки, които почти от основата се раздалечават дъговидно и на върха (в повечето случаи заострен) се събират.