Ranunculaceae (Семейство Лютикови)

Към семейство Лютикови се отнасят тревисти и по-рядко храстови растения. Листата на Лютиковите могат да бъдат прости или по-рядко сложни, разположени последователно или срещуположно, прилистници липсват.
Цветовете са двуполови, правилни или по-рядко неправилни, единични или събрани в съцветие грозд или метлица. Околоцветникът е прост или двоен. Състои се от пет (или число, кратно на пет) части. Тичинките са много на брой, подредени са спирално върху цветното легло. Плодниците са прости, на брой са много - пет или един. Плодовете са най-често мехунка- при кукуряка (Helleborus L.) или орехче- при ливадното лютиче (Ranunculus acris L.).
Лютикови е семейство покритосеменни растения, включващо около 2500 вида. Разпространени са повсеместно, но се срещат най-често в умерените ширини на Северното полукълбо. Повечето са многогодишни тревисти растния.
Много от растенията в семейството (Самакитка – Aconitum L., Гороцвет – Adonis L., Кукуряк- Helleborus L.) съдържат отровни вещества (протоанемонин, алкалоиди, гликозиди), които се използват в медицината. Други (Съсънка, Котенце – Anemone L.) се отглеждат като декоративни цветя. Лютиковите не се използват за храна от животните, защото съдържат отровни или горчиви на вкус цветни части (както личи от наименованието на семейството).