Lamiaceae (Семейство Устноцветни)

Представителите на семейство Устноцветни са широко разпространени. Семейството включва 200 рода и около 3500 вида.  Срещат се в тропичните, субтропичните, умерените и хладните климатични зони. Растат и по крайбрежията на моретата и океаните, и в равнините и предпланините, достигат и високите планински пояси. Липсват само в тундровата област и в ледените пустини на Арктика и Антарктида.
По-голямата част от устноцветните растения са тревисти и полухрасти, малко са храстовидните форми, а дърветата са много малка част (известни са само няколко вида дървовидни устноцветни, обитатели на тропичните области). Много характерен белег за всички представители на семейството са четири ръбестите стъбла, а листата им винаги са по двойки, срещуположно разположени. Цветовете при повечето от видовете на семейството са двуполови (много малко са видовете с еднополови цветове) и характерно устроени. Съставени са от 5-делна чашка и 5-делно венче. Чашелистчетата са сраснали, в най-долната си част образуват тръбица, а нагоре се раздвояват - единият дял е по-дълъг от другия и този тип чашка се нарича двуустна. Венчелистчетата също са сраснали, в долната си част също образуват тръбица, а нагоре - долна и горна устна. Долната устна е съставена от три сраснали венчелистчета, а горната - от две (оттук идва и името на семейството - Устноцветни).
 Всеки цвят има по 4 (рядко 2) тичинки, които са различно дълги. При различните родове и видове тичинките и стълбчето на плодника могат да бъдат разположени или само в горната, или само в долната устна. Това е в зависимост към какви насекоми опрашители се е приспособил родът или видът.
Представителите на семейството се отличават и с особено устроени плодове. Те представляват различна по размери и форма кутийка, съставена от 4 сухи делчета (орехчета). Във всеки дял има само по едно семе.
Устноцветните се отличават и с наличието на многобройни жлезички, по стъблата, листата и цветовете, които отделят ароматно етерично масло. Устноцветните растения се използват широко за лечение на различни заболявания, във фармацевтичната и парфюмерийна промишлености.