Aceraceae (Семейство Яворови, Кленови)

Представителите на семейство Яворови са листопадни дървета или храсти със срещуположни прости или сложни листа. Цветовете - двуполови и рядко еднополови, еднодомно или двудомно разположени, събрани в съцветия. Плодът е суха двукрилка, като ъгълът между крилата е характерен белег за отделните видове. От двата рода, спадащи към това семейство – Acer и Dipteronia,  значение за нашата страна има само родът Acer – Явор или Клен. От него 7 вида са естествено разпространени у нас.