Dryopteridaceae (Семейство Дриоптеридацеа)

Дриоптеридацеа е  семейство папрати в разред Polypodiales. Наброяват около 1700 вида и имат космополитно разпространение. Отличават се с едноклетъчно устройство на спорангия (орган за безполово размножаване).
Представител на семейството е Мъжката папрат (Dryopteris filix-mas (L.) Schott). Представлява многогодишно тревисто растение с подземно стъбло. То е  видоизменено в дебело едно- или многоглаво коренище (като част от него се развива и над почвата). От предния край на това коренище всяка пролет израстват листата, които се разполагат най-често във формата на правилен фуниевиден сноп (като задния край на коренището постепенно отмира). Листата са високи от 30 до 120 см., двойноперести с къси бледокафяви дръжки. По долната им част се намират спорите, които са покрити с покривало (индузии).
В медицината,  Мъжката папрат намира приложение, като средство против тения.