Cyclamen coum Mill. – Пролетна циклама

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 19.02.2017

Принадлежи към сем. Primulaceae (Игликови). Многогодишно тревисто растение с грудковидно коренище. Расте в широколистни гори.
Включен в Бернската конвенция. Включен в списъка с приоритетни растения в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Включен в конвенция CITES. Защитен от ЗБР.  Растението е отровно! Терциерен реликт.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ