БЕЦ

Балкански екологичен център, базиран в Университетска Ботаническа градина – Балчик е създаден и функционира от 2011. Предмет на дейност: организиране и иницииране на научно-изследователска и образователна дейност на територията на Университетските ботанически градини на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Магистърска програма „Екомениджмънт“ е съвместна образователна инициатива с водещото участие на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет и Балкански екологичен център (БЕЦ), базиран в Университетска ботаническа градина - Балчик. Тази магистърска програма е една от иновационните в СУ, с широка интердисциплинарна основа, каквато е и проблематиката на екомениджмънта. Обучението се реализира в два актуални модула: „Управление на ботанически градини и агроекосистеми“ и „Екополитики“ в партньорство с други факултети на Софийския университет и институти на БАН.
Магистърската програма е предназначена за широк кръг кандидати – бакалаври или магистри от специалности с биологична, екологична, биотехнологична, управленска, агрономическа и друга сродна насоченост.